W1AW Moves to Washington and Kansas FEB 26, 2014.

W1AW will move their portable operations to Washington and Kansas Feb 26th 2014